Zorg

Intern begeleider


De Intern Begeleider (IB) coördineert de ondersteuning aan en begeleiding van

kinderen op school, daarnaast coacht en begeleidt de IB de leerkrachten. De IB neemt groepsbezoeken af, waarna gesprekken met de leerkracht worden gevoerd. Tijdens deze gesprekken bespreken ze welke doelen in het groepsplan opgenomen worden om de begeleiding aan kinderen zo optimaal mogelijk te houden. De IB coördineert, monitort en evalueert deze plannen samen met de leerkrachten. Zo is altijd na te gaan op welk moment een kind ondersteuning heeft gekregen en welke resultaten er zijn behaald. 

Indien nodig overlegt de IB met externe instanties, zoals de schoolbegeleidingsdienst. De IB  neemt zo nodig incidenteel toetsen af bij individuele leerlingen.

Vertrouwenspersoon

 

Onze school kent twee vertrouwenspersonen: Agnes van Liere & Ilona Snoep. 

Ouder(s) kunnen ten alle tijden een afspraak maken met één van deze twee leerkrachten indien er iets in vertrouwen gemeld moet worden. 

Samenwerkingsverband 

Samenwerkingsverband Kind op 1 verzorgt passend onderwijs in het primair onderwijs in de Oosterschelderegio en in Walcheren. De voornaamste taken zijn het organiseren van arrangementen (extra ondersteuning) voor leerlingen die dat nodig hebben op de basisscholen in onze regio en het bepalen welke leerlingen naar speciaal (basis)onderwijs gaan (via een toelaatbaarheidsverklaring).
Wilt u meer weten, kijk op www.swvkindop1.nl.