Schooltijden en vakanties

 • Schooltijden

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Schoolvakanties

  Lees meer op de website van Albero Scholen

  De studiedagen van schooljaar 2023-2024 zijn:
  -ma. 30 oktober 2023 (hele dag)
  -do. 1 februari 2024 (vanaf 12.30u)
  -do. 28 maart 2024 (vanaf 12.30u)
  -di. 2 april 2024 (hele dag, Alberodag)
  -ma. 17 juni 2024 (hele dag)

 • Verlofaanvraag

  Lees meer op de website van Albero Scholen

Downloads

Algemeen

 • Medezeggenschapsraad

  Wat doet de MR?

  De medezeggenschapsraad oefent invloed uit op de gang van zaken binnen de school, door mee te denken en beslissen over beleid en beheer. Daarnaast kan de MR zelf relevante onderwerpen aan de orde stellen, die voor de kinderen en de school van belang zijn. Kortom: lid zijn van de MR biedt de gelegenheid mee te denken en beslissen over wat er op de Wegwijzer gebeurt.

  Welke onderwerpen komen er gedurende het jaar aan bod?

  • Schoolplan: ontwikkelplan van de school voor 4 jaar, afgeleid van strategisch beleidsplan van Albero.
  • Scholingsplan: wensen die voortvloeien uit het schoolplan.
  • Jaarplan: doelen van de school voor een schooljaar.
  • Vakantierooster
  • Risico inventarisatie/calamiteitenplan
  • Halfjaarlijkse evaluatie opbrengsten
  • Formatie
  • Schoolgids
  • Begroting
  • Wensen, vragen en/of opmerkingen van ouders.

  De vergaderingen van de MR zijn openbaar en door belangstellenden te bezoeken.
  U kunt onze MR bereiken door ze persoonlijk aan te spreken en/of te mailen naar mrstamperiusschool@alberoscholen.nl

  Wie zitten er in de Medezeggenschapsraad (MR)?

  • Denny Hoogstrate (oudergeleding- voorzitter)
  • Christina Hoffmann (oudergeleding)
  • Sandra de Kok (secretaris)
  • Sanne van der Veen
  • Natasja van Dijke (directeur: is adviserend lid van de MR)

  Wat wordt er van een MR-lid verwacht?

  Betrokkenheid bij en interesse in wat er op school speelt is ontzettend belangrijk. Er wordt van MR leden gevraagd om vergaderstukken te lezen en mee te denken over nieuwe ontwikkelingen. De vergaderingen van de MR hebben een vaste agendastructuur en vinden ongeveer vijf keer per jaar ‘s middags op school plaats.

 • Activiteitencommissie

  Onze activiteitencommissie (AC)
  De AC bestaat uit een groep enthousiaste en betrokken ouders. Zij ondersteunen het onderwijsteam met het voorbereiden en organiseren van diverse activiteiten rondom feestdagen en schoolactiviteiten. Jaarlijks vergaderen zij ongeveer vijf keer, tussentijds sluiten de ouders aan bij werkgroep momenten van de verschillende activiteiten. Als school zijn wij heel blij met deze hulp. Samen zorgen wij voor gezellige activiteiten voor alle kinderen.

  De begroting, in- en uitkomsten worden jaarlijks bekeken door de MR. Eventuele adviezen van de MR worden door de AC verwerkt. De penningmeester van de AC, voert met een ouderlid van de MR de jaarlijkse kascontrole uit.

  Wilt u zich aanmelden als lid van de AC? Dat kan! Stuur een mailtje naar s.vanderlinden@alberoscholen.nl.

 • Vrijwillige ouderbijdrage

  De wetgeving over de vrijwillige ouderbijdrage is per 1 augustus 2021 aangescherpt. Scholen mogen geen kinderen meer uitsluiten van extra activiteiten die de school aanbiedt als ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen.

  Concreet: alle leerlingen doen mee met de activiteiten, ongeacht of ouders wel/niet hebben betaald.

  Benieuwd naar de minimaregelingen vanuit de gemeente Borsele? Dan kun je terecht bij GR de Bevelanden, afdeling WIZ.

  De activiteiten die de AC samen met het team organiseert, kunnen we betalen door de vrijwillige ouderbijdrage. Het geld wordt besteed aan de viering, eten en drinken, workshops en presentjes voor de kinderen. Aan het begin van ieder schooljaar wordt de ouderbijdrage vastgesteld. Momenteel bedraagt de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage €22,50 per kind en wordt na de zomervakantie via Schoolkassa uitgezet. 

 • Klankbordgroep

  Soms zijn er onderwerpen waar we over willen sparren met ouders voordat wij als schoolteam beslissingen en/of (nieuwe) afspraken maken. Daarom vinden wij het belangrijk om regelmatig met ouders te praten; te horen hoe zij tegen dingen aankijken en samen met hen bepalen wat we belangrijk vinden voor de school, leerlingen, leerkrachten en ouders.

  We willen graag een brede vertegenwoordiging van ouders zien in de klankbordgroep. Iedere ouder kan meedoen. We komen drie keer per schooljaar overdag op school bij elkaar.  Ook bespreken we onderwerpen die de ouders/verzorgers aandragen.

  Wilt u meedoen? Je bent van harte welkom om een keer aan te schuiven bij de klankbordgroep. Neem hiervoor contact op met de directie via stamperiusschool@alberoscholen.nl

 • Gedragscode

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Informatiebeveiliging en privacy

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Protocol time out, schorsing en verwijdering

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Klachtenregeling

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Sponsoring

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Zeeuws armoede pact

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Meldcode en meldplicht

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Jeugdfonds Sport en Cultuur

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Verwijsindex

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Rookvrije school

  Lees meer op de website van Albero Scholen