Onze missie

Op de Stamperiusschool wordt ieder kind gezien in zijn ontwikkeling. Dat doen we door kwalitatief goed onderwijs aan te bieden waarin ieder kind zijn eigen leerproces doorloopt. We kijken naar de mogelijkheden binnen onze school en zijn flexibel in het aanpassen van de omstandigheden voor leerlingen. We proberen hierbij de verbinding tussen de vakken te zoeken. Dit allemaal onder leiding van een gepassioneerd, samenwerkend team.
Wij hechten veel waarde aan de samenwerking met ouders en kind. Ontwikkelingsgesprekken worden ook met ouder en kind samen gevoerd. Daarnaast zien wij de samenwerking met externe partners als essentieel onderdeel van onze school. 

Denk groot, begin klein. Welkom op de Stamperiusschool!

Onze visie

In de komende schoolplanperiode willen we de kwaliteit van ons onderwijsaanbod hoog houden. Daarom gaan we de verdieping zoeken binnen het thematisch werken. We willen werken aan de doorlopende leerlijn hiervan. Tijdens de jaarplanperiode 2022-2023 zijn we gestart met het thematisch werken en door continu reflecteren, bijstellen en samen voorbereiden, zorgen we ervoor dat we blijven doorontwikkelen. Het leren van en met elkaar en het hebben van vertrouwen in onszelf/jezelf zijn essentiële onderdelen hiervan. 

Voor leerlingen zien wij dit niet anders: door jezelf te (leren) kennen, hulp te vragen of te aanvaarden en open te staan voor feedback en zelfreflectie kom je tot groei en ontwikkeling. Ook door het voeren van goede kindgesprekken, het aanleren van 21st century skills en effectieve lessen rondom (online en offline) sociale omgang, willen we persoonsvorming en leergroei mogelijk maken. 

We verwachten van leerkrachten dat zij didactisch kwalitatief goede lessen bieden die gegeven worden vanuit leerlijnen en waarbij gekeken wordt naar de ontwikkelingsmogelijkheden van de leerling. We willen ons rekenonderwijs daarin verder uitdiepen. 

Als stip op de horizon willen we dat de Stamperiusschool een groeiende dorpsschool zal zijn waarin ieder kind tot ontwikkeling en groei komt, waar zij ‘leren leren’ en vaardigheden ontwikkelen die noodzakelijk zijn om jezelf staande te houden in de maatschappij van nu en de toekomst! Daarvoor hebben teamleden en leerlingen een onderzoekende houding nodig en zoeken zij samen de verdieping op.

Onze kernwaarden

Samen
Persoonlijke ontwikkeling
Verbinding
Verantwoordelijkheid
Kwaliteit

Onze groepen

Op onze school werken we met gecombineerde groepen waarin verschillende jaargroepen zitten. Binnen deze combinatiegroepen werkt ieder kind op zijn eigen niveau/leerlijn.

We werken met groep 1-2, groep 3-4-5 en groep 6-7-8.

De kwaliteit op onze school

Op onze school werken leerkrachten, Intern begeleider, onderwijsassistenten en directeur in en aan het onderwijsproces. Leerkrachtgedrag is de basis van de kwaliteit van ons onderwijs. Alle teamleden werken continu aan hun eigen ontwikkeling door gerichte nascholing die gekoppeld is aan hun eigen ontwikkelingsplan en de schoolontwikkeling. Daarvoor stellen wij jaarlijks een nascholingsplan op.

De inspectie heeft ons op basis van onze leerresultaten een basisarrangement toegekend. Daarmee beoordeelt de onderwijsinspectie de tussenresultaten en de resultaat aan het einde van groep 8 als ‘voldoende’.
Bij de eindtoets van april 2023 hebben al onze leerlingen op 2F niveau gescoord. Daar zijn we super trots op!

Twee maal per jaar analyseren wij als team zelf de opbrengsten van ons onderwijs aan de hand van IEP-toetsresultaten. We bekijken de scores voor alle groepen en wisselen met elkaar uit welke activiteiten een positief effect hebben gehad op de leerresultaten. De analyse is bepalend voor de aanpak in de tweede helft van het schooljaar of het schooljaar dat volgt. Deze aanpak wordt vormgegeven in zogenaamde groepsplannen. Ook stellen we twee keer per jaar per groep streefdoelen op. Deze doelen worden eveneens gezamenlijk geanalyseerd. 

Wij werken met jaarlijkse actieplannen waarin onze doelen en acties voor een cursusjaar beschreven staan. Deze evalueren we tussentijds en aan het einde van het schooljaar, waardoor we onze ontwikkeling goed in kaart brengen, volgen en monitoren.

De kwaliteit zit verder in de wijze waarop we ons onderwijs inrichten. We passen diverse werkvormen toe die wetenschappelijk onderbouwd zijn en een bewezen positief effect hebben op de ontwikkeling van kinderen. Denk daarbij aan samenwerken, systeemdenken en toepassen van breinkennis en dit vanuit een betekenisvolle, zoveel mogelijke levens-echte setting. Kwalitatief goed onderwijs is niet alleen leren voor de toets, maar zeker ook ‘leren voor het leven’