Kernwaarden, missie en visie

Onze kernwaarden

De kernwaarden van de Stamperiusschool zijn:

1. Samen
2. Kwaliteit
3. Persoonlijke ontwikkeling
4. Verbinding
5. Verantwoordelijkheid

Missie


Onze missie is dat we gepersonaliseerd, modern en kwalitatief goed onderwijs geven in een veilige, toegankelijke school door de vaardigheden aan te bieden en te stimuleren die nodig zijn in de huidige en toekomstige maatschappij waarbij we de leerlingen leren op een respectvolle manier met elkaar om te gaan.

Visie

 

Visie op ontwikkeling en leren.

We vinden het belangrijk dat we de ontwikkeling van leerlingen goed in beeld hebben, op zowel het cognitieve als het sociaal-emotionele vlak. Het leren lukt het best als kinderen én volwassenen betrokken en gemotiveerd zijn. Daarbij is het van belang om een realistisch zelfbeeld te hebben. We vinden het belangrijk om te handelen vanuit de ambities van kinderen en hoe zij de de maatschappij ervaren. We willen hen manieren aanleren voor het willen en kunnen leren. Daarbij is ons uitgangspunt dat de leerling zelf de verantwoordelijkheid leert dragen voor zijn eigen leerproces en waarbij realistische doelen worden gesteld in samenwerking met de coach.
Op de Stamperiusschool willen we leerlingen bewust competent maken in de vaardigheden die het functioneren in de 21e eeuw met zich mee brengt. Daarbij vinden we zowel de kennis als de ervaring die kinderen opdoen van belang.
Ook beschikt iedere leerling over een eigen device waarop hij/zij kan werken in de adaptieve programma’s en waarbij het leren ook thuis verder kan gaan.

Leren vindt overal plaats, niet alleen binnen de schoolmuren. We bieden een inspirerende, flexibele omgeving waarbij we ook met regelmaat buitenlessen verzorgen.
We willen een lerende organisatie zijn waarbij zowel leerlingen en leerkrachten van en met elkaar leren en waarin de directie de kwaliteit van het onderwijs bewaakt. We hechten daarom veel waarden aan het inzetten van sociaal coöperatief leren en expliciete directe instructie.
Om de ontwikkeling van leerlingen te kunnen volgen, sturen en stimuleren, vinden we het belangrijk dat er een open, constructieve en transparante communicatie is tussen zowel ouders, leerlingen en leerkrachten. Daarbij is een goede relatie nodig tussen directie-teamleden, directie-ouders, leerkracht-leerling, leerkracht-ouders en leerkrachten onderling.
Leerkrachten die werken op De Stamperiusschool staan model, denken in mogelijkheden, zijn flexibel en eerlijk en zijn kritisch naar zichzelf en anderen.

Visie op opbrengsten van het onderwijs.

Natuurlijk moet de uitdagende leeromgeving gebaseerd zijn op de te leren sociale en maatschappelijke vaardigheden die huidige en toekomstige tijd stelt. We willen op een handelingsgerichte en gedegen manier de opbrengsten analyseren om vervolgens op een inzichtelijke en planmatige manier voor iedere leerling een ontwikkelplan op te stellen op basis van de individuele onderwijsbehoeften. We geven alle leerlingen mogelijkheden om spelend te leren. Daarnaast worden interactieve instructies en verwerkingen aangeboden en wordt door middel van evaluatie gereflecteerd op het onderwijsproces.

 

Visie op schoolklimaat.

De school is het middelpunt van de leeromgeving van leerlingen. Wij zorgen voor een veilige, toegankelijke en moderne school waar iedereen zich gerespecteerd voelt en waar een ieder tot leren kan komen. Onze ambitie is het creëren van een school waar ontwikkeling vanuit uitdaging plaatsvindt. Onze leerlingen krijgen inzicht in hun vaardigheden. Hierdoor ook in hun talenten en hun ontwikkeling. We willen een plek zijn waar leerlingen zichzelf kunnen zijn en waar een open, eerlijke en goede communicatie plaatsvindt tussen iedereen.

Hierdoor creëren we een klimaat waarin leerlingen keus hebben in werkplek en omgeving.

De leerlingen ontwikkelen zich door samen te werken, uitdaging uit de omgeving waarin zij zich prettig voelen en goede ondersteuning krijgen.

 

Visie op maatschappelijke positionering.

De school is als een web in de ontwikkeling van de leerling. Alles staat met elkaar in verbinding, de ontwikkeling op persoonlijk-, cognitief- en sociaal-emotioneel vlak.

Wij vinden het belangrijk, dat Wilhelminadorp een school behoudt, zodat de leerlingen dicht bij huis naar school kunnen. Daarbij willen we de samenwerking met de peuterspeelzaal in onze school optimaliseren d.m.v. een breed beredeneerd aanbod voor een goede doorgaande ontwikkelingslijn tussen peuters en kleuters.
Leren en werken vindt ook na schooltijd plaats. Daarom willen wij een zo breed mogelijk naschools aanbod creëren waarin na schooltijd ruimte is om de talenten van leerlingen te ontwikkelen.