Ondersteuning van leerlingen

Ondersteuning in de klas

Op onze school werken we voornamelijk met klassikale instructie. Wanneer blijkt dat enkele kinderen behoefte hebben aan extra instructie, krijgen zij die, terwijl de overige kinderen zelfstandig aan het werk zijn. Natuurlijk houden we er rekening mee dat kinderen die verlengde instructie krijgen, minder tijd hebben om die instructie bijvoorbeeld schriftelijk te verwerken. Dit geldt voornamelijk voor de vakken rekenen, lezen en taal. Bij lezen werken we in niveaugroepen. Op dit moment wordt ook hard gewerkt aan de implementatie van de EDI-methodiek. Hierbij zijn er tijdens de instructie vier stappen te onderscheiden:


1. de leerkracht doet het voor
2. de kinderen en de leerkracht doen het samen
3. de kinderen werken coöperatief
4. de kinderen laten zelfstandig zien dat ze de stof beheersen


Het komt ook voor dat niet alle kinderen even ver zijn. Daarom houden we een leerlingvolgsysteem bij. Dit hebben we nu voor spelling, technisch lezen, rekenen, taal en begrijpend lezen. Ook voor het volgen van de sociaal-emotionele ontwikkeling maken wij gebruik van een leerlingvolgsysteem.


Voor iedere leerling worden relevante gegevens bijgehouden in de leerlingenmap. Van alle leerlingen is er een dossier met gegevens over het gezin, de leerlinggesprekken, gesprekken met ouders, speciale onderzoeken en test- en rapportgegevens van de verschillende jaren. Uiteraard gaan wij zorgvuldig met deze dossiers om. Alleen de groepsleerkrachten, de IB en de directie hebben hierin inzage.


Ouders hebben te allen tijde inzage in het dossier van hun eigen kind.


Zodra een kind op school voor extra ondersteuning (bijvoorbeeld de aanvraag van een arrangement) in aanmerking komt, wordt dit altijd met de betrokken ouders besproken. 

Intern begeleider

De Intern Begeleider (IB) coördineert de ondersteuning aan en begeleiding van

kinderen op school, daarnaast coacht en begeleidt de IB de leerkrachten. De IB neemt groepsbezoeken af, waarna gesprekken met de leerkracht worden gevoerd. Tijdens deze gesprekken bespreken ze welke doelen in het groepsplan opgenomen worden om de begeleiding aan kinderen zo optimaal mogelijk te houden. De IB coördineert, monitort en evalueert deze plannen samen met de leerkrachten. Zo is altijd na te gaan op welk moment een kind ondersteuning heeft gekregen en welke resultaten er zijn behaald. 

Indien nodig overlegt de IB met externe instanties, zoals de schoolbegeleidingsdienst. De IB neemt zo nodig incidenteel toetsen af bij individuele leerlingen.

Vertrouwenspersoon

Onze school kent één vertrouwenspersoon: juf Agnes.

Ouder(s) kunnen te alle tijden een afspraak maken met haar, indien er iets in vertrouwen gemeld moet worden. 

Ondersteuning van leerlingen

Wij zijn  erop gericht om zoveel mogelijk leerlingen onderwijs te bieden in hun vertrouwde omgeving. Daarbij streven we naar onderwijs dat zoveel mogelijk  aansluit bij de onderwijsbehoefte van de leerling. In het kader van Passend Onderwijs heeft de school de plicht om aan elk kind een passende ondersteuning van onderwijs en zorg aan te bieden. In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) hebben we vastgelegd welke ondersteuning we kunnen bieden. Dit  schoolondersteuningsplan vindt u op deze website onder downloads.

In dit document staat wat de basisondersteuning is, maar vindt u ook de extra ondersteuning die de school kan bieden met hulp van het samenwerkingsverband (Kind op 1).

Samenwerkingsverband

Soms is het nodig extra hulp van het samenwerkingsverband in te zetten om uw kind goed te begeleiden op school. Er wordt dan samenwerking gezocht met het samenwerkingsverband. We kijken eerst wat we zelf kunnen doen om uw kind te helpen en maken hierover afspraken. Lukt het niet binnen de basisondersteuning of de extra ondersteuning die de school zelf kan bieden dan vragen we het samenwerkingsverband om hulp (http://www.swvkindop1.nl).

Arrangementen

Het samenwerkingsverband biedt hulp in verschillende arrangementen. Dat betekent dat uw kind een bepaald aanbod krijgt dat bij de behoefte of hulpvraag past. Dat kan bijvoorbeeld de inzet van een onderwijsassistent  zijn voor individuele begeleiding, of de inzet van een ambulant begeleider die de leerkracht en uw kind op school structureel begeleidt. Het samenwerkingsverband heeft weer een eigen ondersteuningsprofiel waarin afspraken zijn vastgelegd over hun aanbod.

Het lukt niet op een reguliere school

Soms is de hulp van het samenwerkingsverband niet voldoende om een kind te begeleiden op de reguliere school. Of komen school, ouders en samenwerkingsverband samen vooraf al tot de conclusie dat de geboden arrangementen onvoldoende zullen zijn voor het kind. De school is in dat geval ‘handelingsverlegen’. Er zal dan gekeken worden naar een plek op een andere school. In de meeste gevallen gaat het dan om speciaal (basis)onderwijs.

Cluster 1 en 2 scholen

Hulp aan leerlingen die doof, slechthorend, blind of slechtziend zijn, en leerlingen die een communicatie- of taalontwikkelingsstoornis verloopt niet via het samenwerkingsverband. Zij maken geen deel uit van het samenwerkingsverband en hebben eigen procedures en werkwijzen.
Cluster 2: Leerlingen die doof of slechthorend zijn en leerlingen met een communicatie- of taalontwikkelingsstoornis. We werken samen met Auris (https://aurisinfo.nl/richtlijn-toelaatbaarheid-auris-onderwijs).
Cluster 1: 
Leerlingen die blind of slechtziend zijn. We werken samen met Koninklijke Viseo (https://www.visio.org/nl-nl/onderwijs).

 

De verwijsindex

Wat is de verwijsindex?
De Verwijsindex is een  digitaal systeem waarin professionals een signaal afgeven dat ze betrokken zijn bij kinderen en jongeren tot 23 jaar.
Dankzij de Verwijsindex blijft iedereen in beeld en kunnen de professionals onderling afstemmen om u en uw kind de best mogelijke ondersteuning te bieden.

Soms heeft een kind of jongere ondersteuning nodig tijdens het opgroeien.
Dan kan het gebeuren dat meerdere professionals tegelijkertijd bij uw kind betrokken zijn of ondersteuning bieden.
Het is belangrijk dat deze professionals dit zo snel mogelijk van elkaar weten, zodat er snel samengewerkt kan worden.
Via de verwijsindex maken organisaties hun betrokkenheid bij een kind kenbaar.
Als school vinden wij het belangrijk om met deze instanties samen te werken en samen met deze professionals en u in gesprek te gaan over de meest passende zorg en de rol die school hierin kan spelen. 

Wij zullen onze betrokkenheid bij leerlingen waar wij een zorg over hebben of extra (zorg)ondersteuning aanbieden in de verwijsindex kenbaar maken. De verwijsindex is geen openbaar systeem en is alleen inzichtelijk voor de organisaties die aangesloten zijn op de verwijsindex én hun betrokkenheid op de leerling in de verwijsindex kenbaar hebben gemaakt. Het systeem van de verwijsindex is goed beveiligd.
Dit moet volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
In de verwijsindex staat alleen de organisatie naam, de contactgegevens van de professional en naam, geboortedatum, geslacht van het kind.
De verwijsindex kent geen enkele inhoud. 

Wat betekent de verwijsindex voor u? 
Voor u als ouder of verzorger verandert er helemaal niets, u blijft gewoon contact houden met de professional(s) waar u bekend bent.

Via de verwijsindex zijn deze professionals eerder op de hoogte dat ze gelijktijdig betrokken zijn bij uw kind.
Het voorkomt bijvoorbeeld dat u steeds hetzelfde verhaal moet doen.
Betrokken organisaties kunnen eerder met elkaar in contact komen en er eerder, samen met u voor zorgen, dat u en/of uw kind de juiste zorg krijgt. 

Voor vragen over de verwijsindex kunt u de website www.verwijsindexzeeland.nl raadplegen.